Vols rebre el butlletí?

Baixa

BOTIGA

PRIVACITAT

 

Protecció de dades personals

 

Informació al client de l’existència del fitxer i sol·licitud del consentiment pel tractament automatitzat de les dades: en relació amb les dades de caràcter personal facilitats pel client en els formularis que puguin existir en el lloc web, Can Mabres compleix la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació que la desenvolupa i informa al client que les referides dades seran inclosos en fitxers automatitzats sota responsabilitat i titularitat de la companyia Estudi de Disseny Jordi Magaña S.L., prestant el client el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes CGC a aquest tractament.

Finalitat del tractament: Can Mabres recull determinats dades personals que són introduïts pel client en el formulari per formalitzar la compravenda dels productes. Can Mabres tractarà aquestes dades per a la facturació i l’enviament del producte, així com per a l’enviament periòdic d’ofertes i d’informació comercial al client. En aquest cas, el client consenteix expressament i autoritza a Can Mabres la comunicació de la seva adreça de correu electrònic per al compliment d’aquesta finalitat.

 

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: el client, que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis d’alta, està facultat a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sol·licitant-ho per correu postal a Estudi de Disseny Jordi Magaña, SL, C/President Lluís Companys, 28, 08700, Igualada incloent còpia del DNI, o document identificatiu equivalent, del titular de les dades. Can Mabres es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals del client.

 

Seguretat: Can Mabres assegura l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollits i per això s’han adoptat mesures de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Can Mabres no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es derivin bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència del client quant a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

 

Veracitat de les dades

 

El client és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.

 

Responsabilitat – Litigis – Legislació aplicable

 

Les fotografies i els textos reproduïts i que presenten els productes oferts tenen caràcter merament informatiu.

Can Mabres no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui el que sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

 

La responsabilitat de Can Mabres quedarà limitada, en qualsevol cas, a l’import de la comanda i no es veurà compromesa per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s’hagin pres totes les precaucions necessàries en la presentació dels productes.

 

Can Mabres no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer, de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que anàs. A reserva del que es disposa en els paràgrafs precedents, la responsabilitat de Can Mabres en virtut de les presents CGC no podrà excedir a un import igual a les sumes pagades o pagaderes després de la transacció que es trobi en l’origen d’aquesta responsabilitat, sigui el que sigui la causa o la forma de l’acció en qüestió. Can Mabres no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas d’esgotament de les existències o d’indisponibilitat del producte, de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

 

Llei aplicable i jurisdicció

 

Aquestes Condicions Generals d’Ús es regeixen per la llei espanyola. En cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals d’ús i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva lliure elecció, als jutjats i tribunals del domicili d’entrega

 

Drets d’autor i marca

 

Can Mabres informa que el lloc web www.canmabres.com es troba plenament protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Can Mabres o dels seus legítims titulars. Les marques dels productes comercialitzats per Can Mabres, que ven a través de la web, pertanyen als seus legítims propietaris, així com la marca Can Mabres.

 

Modificació de les condicions generals de venda

 

En cas de cessió dels arxius per transferència d’activitat a un tercer, i en cas que aquesta activitat anés la mateixa que la de Can Mabres, aquest no estarà obligat a informar prèviament a l’usuari de la pàgina web.

Can Mabres es reserva el dret de modificar les condicions generals de venda. En el cas que algun dels termes de les condicions generals de venda sigui declarat il·legal o no oposable per una decisió judicial, les altres disposicions mantindran la seva vigència.

 

 

 

Telèfon. 690 608 194. 08719 Castellolí, Anoia. Barcelona

Inversions per a la transformació i comerciacització dels aliments

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 confinançada per: