S’estableixen les Condicions Generals de Contractació (d’ara endavant, “CGC”) de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes oferts des de la pàgina web www.canmabres.com, titularitat de Josep Farré. (d’ara endavant, “Can Mabres”), amb domicili a casa Can Mabres s/n, 08719 de Castellolí, inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, Full BN-9100, amb CIF: F-61361853, i les persones físiques o jurídiques (d’ara endavant, “client”) que manifestin la voluntat de comprar aquests productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet, a través d’aquest lloc web.

La sol·licitud del client constitueix les condicions particulars a les quals van associades les presents CGC, que el client ha de consultar amb caràcter previ a la compra del producte. Al client se li exposen a través de la web www.canmabres.com les presents CGC, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti, no podent el client comprar el producte sense que s’hagi produït aquesta consulta. El client sempre disposarà d’aquestes CGC en un lloc visible i lliurement accessible de la web.

Les presents CGC unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel client impliquen la formalització del contracte de compravenda entre www.canmabres.com i el client que afirma:

a) Haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions Generals de Contractació.

b) Que és una persona major d’edat i amb plena capacitat per contractar.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I ALTERACIÓ DE LES CGC

Les presents CGC, estan subjectes al que es disposa en la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, el RDL 1/2007, de 16 de novembre, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Can Mabres es reserva el dret de modificar les presents CGC en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al client, que en qualsevol cas, és l’únic responsable de revisar-les com a requisit previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través de la pàgina web Can Mabres. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les CGC que estiguessin exposades en la web en el moment que el client adquireixi els corresponents productes.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES POSATS A LA VENDA

Les descripcions dels productes proposats per Can Mabres a la seva pàgina web són orientatives.

Totes les dades incloses en cada fitxa de producte i/o en la seva fotografia tenen una funció merament informativa, per tant, Can Mabres declina qualsevol responsabilitat per l’aparició d’errors en aquesta informació, si bé es compromet a prendre totes les mesures al seu abast per corregir en la major brevetat possible els referits errors o omissions quan es trobi en coneixement dels mateixos.

 

MODALITATS DE COMANDES

Els clients podran realitzar les seves comandes a través de l’aparador de www.canmabres.com. Per a això han de garantir que estan plenament autoritzats a utilitzar la targeta o compte de pagament subministrada. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes en Can Mabres. Les dades arxivades per Can Mabres constitueixen la prova de totes les transaccions realitzades entre Can Mabres i els seus clients.

Can Mabres confirmarà al client, en un termini màxim de 24 hores, que la seva comanda ha estat registrada. La informació contractual serà facilitada per Can Mabres als clients a través del seu web. En cas que Can Mabres tingui la intenció d’utilitzar l’adreça de correu electrònic facilitada pel client en el marc de la subscripció de les seves comandes, per a l’enviament de posteriors comunicacions comercials, no haurà de posar-ho en coneixement del client de manera expressa ni sol·licitar el seu consentiment. Aquest consentiment podrà ser revocat pel client en qualsevol moment que ho consideri oportú, mitjançant el simple enviament d’un e-mail a Can Mabres.

 

PREUS

Els preus dels productes exposats s’indiquen amb tots els impostos inclosos i els costos de preparació i d’enviament, (menys en aquells casos que la comanda inclou l’enviament i així s’especifica en les condicions de la zona en concret).

La participació en els costos de preparació i d’enviament s’entén també amb tots els impostos inclosos.

Les despeses de transport es consignen sempre per separat i poden veure’s abans de finalitzar la compra en totes les zones que no siguin de la provincia de Barcelona.

El transport en totes les comandes de la provincia de Barcelona està inclòs en el preu.

El transport en totes les comandes fora de la provincia de Barcelona, el cost és de 7 € (iVA inclòs).

Can Mabres es reserva el dret de modificar aquests preus en qualsevol moment, no obstant això, els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (sempre que no existeixin errates i quedin existències). En el cas que aquestes modificacions derivessin en l’anul·lació del demanat / producte o en un reintegrament cap al comprador, seria notificat immediatament.

Els productes seguiran sent de la propietat de Can Mabres fins que tingui lloc el pagament íntegre del preu.

Can Mabres es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda d’un client amb qui existeixi un litigi o tingui dubtes raonables sobre la legitimitat del mateix.

 

DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Si es donés el cas d’indisponibilitat d’un producte una vegada realitzada la comanda i abans de la fi del procés d’enviament de la venda en qüestió, el client serà informat per e-mail o per telèfon de l’enviament parcial o de l’anul·lació de la seva comanda.

Si ja s’hagués efectuat el càrrec en compte en el moment de donar la informació relativa a la indisponibilitat del producte, es realitzarà un reemborsament pels imports corresponents, informant al client sobre el mateix mitjançant l’enviament d’un e-mail. Iniciat aquest procediment, Can Mabres procedirà al reintegrament proporcional de l’import satisfet pel client a través del mitjà de pagament que es va utilitzar per a la compra o el que s’indiqui en el seu moment i en la major brevetat possible.

 

PAGAMENT

El pagament de les compres s’efectua mitjançant transferència bancaria, contrareembols o amb la pasarel·la de pagament de Catalunya Caixa. L’import de les compres serà carregat en el compte del client una vegada rebuda la confirmació d’autorització per part de la passarel·la de pagament. En cas de produir-se un rebuig de Catalunya Caixa, la comanda serà anul·lada de forma automàtica. Si una compra s’ha realitzat efectivament i en conformitat del client que exigeix retrocedir un càrrec en la seva entitat de pagament, aquest haurà de rescabalar a Can Mabres dels danys i perjudicis ocasionats amb motiu d’aquesta retrocessió.

 

LLIURAMENT

Modalitats i lloc de lliurament

Els productes s’enviaran a l’adreça d’enviament que el client hagi indicat en el transcurs del procés de realització de la comanda.
No s’acceptaran comandes amb lliurament en apartats de correus.
Amb la finalitat d’optimitzar el lliurament a totes les parts, agraïm al client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins de l’horari que indica el client a l’hora de fer la comanda.

Can Mabres no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes, quan aquest retard no li sigui directamente imputable, o per casos de força major.

Termini de lliurament

El termini de lliurament aproximat s’indica durant el transcurs de la venda. En el cas del venciment d’aquests terminis sense haver rebut el producte, el client pot anul·lar la seva comanda.
Si aquest retard és causat per força major, mentre el producte està en fase de logística, Can Mabres informarà al client d’aquesta circumstància i que, per tant, els costos que es derivin d’aquesta anul·lació correran al seu càrrec.

Els terminis de lliurament són terminis mitjans corresponents als terminis de preparació i d’enviament dels productes. Aquests terminis poden variar en funció de la destinació.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l’empresa de transports ó Can Mabres posa el producte a la disposició del client o persona autoritzada per aquest.

Precaucions a tenir en compte en el moment del lliurament

Correspon al destinatari comprovar els enviaments a la seva arribada, expressar les observacions i presentar totes les reclamacions que estimi oportunes, pugues fins i tot rebutjar el paquet, si aquest últim és susceptible d’haver estat obert o si mostra indicis clars de deterioració. Aquestes observacions o reclamacions han de fer-se arribar a l’empresa de transports i a Can Mabres de manera immediata.

Un cop comprobada la veracitat de la reclamació, es procederá a la devolució del import del producte o la substitució del mateix.

Protecció de dades personals

Informació al client de l’existència del fitxer i sol·licitud del consentiment pel tractament automatitzat de les dades: en relació amb les dades de caràcter personal facilitats pel client en els formularis que puguin existir en el lloc web, Can Mabres compleix la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació que la desenvolupa i informa al client que les referides dades seran inclosos en fitxers automatitzats sota responsabilitat i titularitat de la companyia Estudi de Disseny Jordi Magaña S.L., prestant el client el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes CGC a aquest tractament.

Finalitat del tractament: Can Mabres recull determinats dades personals que són introduïts pel client en el formulari per formalitzar la compravenda dels productes. Can Mabres tractarà aquestes dades per a la facturació i l’enviament del producte, així com per a l’enviament periòdic d’ofertes i d’informació comercial al client. En aquest cas, el client consenteix expressament i autoritza a Can Mabres la comunicació de la seva adreça de correu electrònic per al compliment d’aquesta finalitat.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: el client, que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis d’alta, està facultat a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sol·licitant-ho per correu postal a Estudi de Disseny Jordi Magaña, SL, Avda. Barcelona, 30, 08700, Igualada incloent còpia del DNI, o document identificatiu equivalent, del titular de les dades. Can Mabres es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals del client.

Seguretat

Can Mabres assegura l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollits i per això s’han adoptat mesures de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Can Mabres no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es derivin bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència del client quant a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

Veracitat de les dades

El client és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.

 

RESPONSABILITAT – LITIGIS – LEGISLACIÓ APLICABLE

Les fotografies i els textos reproduïts i que presenten els productes oferts tenen caràcter merament informatiu.

Can Mabres no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui el que sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

La responsabilitat de Can Mabres quedarà limitada, en qualsevol cas, a l’import de la comanda i no es veurà compromesa per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s’hagin pres totes les precaucions necessàries en la presentació dels productes.

Can Mabres no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer, de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que anàs. A reserva del que es disposa en els paràgrafs precedents, la responsabilitat de Can Mabres en virtut de les presents CGC no podrà excedir a un import igual a les sumes pagades o pagaderes després de la transacció que es trobi en l’origen d’aquesta responsabilitat, sigui el que sigui la causa o la forma de l’acció en qüestió. Can Mabres no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas d’esgotament de les existències o d’indisponibilitat del producte, de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals d’Ús es regeixen per la llei espanyola. En cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals d’ús i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva lliure elecció, als jutjats i tribunals del domicili d’entrega

Drets d’autor i marca

Can Mabres informa que el lloc web www.canmabres.com es troba plenament protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Can Mabres o dels seus legítims titulars. Les marques dels productes comercialitzats per Can Mabres, que ven a través de la web, pertanyen als seus legítims propietaris, així com la marca Can Mabres que pertany a Estudi de Disseny Jordi Magaña SL.

Modificació de les condicions generals de venda

En cas de cessió dels arxius per transferència d’activitat a un tercer, i en cas que aquesta activitat anés la mateixa que la de Can Mabres, aquest no estarà obligat a informar prèviament a l’usuari de la pàgina web.

Can Mabres es reserva el dret de modificar les condicions generals de venda. En el cas que algun dels termes de les condicions generals de venda sigui declarat il·legal o no oposable per una decisió judicial, les altres disposicions mantindran la seva vigència.

No products in the cart.